Beszámolók        Képek       Videók          
MHZSE 2014-215  program

ZSIDÓ EMLÉKEK és KULTÚRA EURÓPÁBAN
Németország-Franciaország-Svájc
2013.szeptember 16 - 24

Komárom-Nyitra
2013. június 01–02 / 1 éjszaka

Meghívó

Rendkívüli közgyűlés

Gazdasági beszámolók
Mazsök támogatás elszámolás

Választási Szabályzat

 
 
        Események       Az egyesületről       Történelem       Elérhetőségek       Naptár       Linkek       Sajtómegjelenések
1% személyi adó
támogatás az
egyesület részére:
(KÖZHASZNÚ szervezet)

MHZSE számlaszám:
11713005-20418083

Bálint ház

 
VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT

I.    ELŐKÉSZÍTÉS

1./ A közhasznú szervezet tisztségeire történő választás esetén az adott szervezet elnöksége a választó taggyűlést megelőző 15-30
nappal Jelölő Bizottságot és Mandátumvizsgáló Bizottságot állít fel, az adott szervezet tagjaiból, valamint a választás levezető elnökének személyére javaslatot tesz a taggyűlés felé.
Jelölő Bizottságot állít fel, amely a választás során a szervezetnél ellátja feladatát.
2./ A Jelölő Bizottság 3, a Mandátumvizsgáló Bizottság 2 tagból áll, tagjai más funkciót nem vállalhatnak a választó taggyűlésen és jelöltként sem indulhatnak a választáson. Megbízatásuk a választás lebonyolításáig szól. A Jelölő Bizottság tagjai megválasztásukat követően saját maguk közül elnököt választanak.
A választáson a jelöltség vállalásához az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:
? az MHZSE rendes tagja
? büntetlen előélet, amit hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal tud igazolni,
melyet a választás előtt be kell mutatnia.

3./ A Jelölő Bizottságnak minden tisztségre, funkcióra (elnök, alelnök, elnökségi tagok, ellenőrző bizottsági tagok) ajánlatos több személyt is felterjeszteni. A választó taggyűlésen is jogosult a Jelölő Bizottság újabb
jelölteket listára venni, de csak abban az esetben, amennyiben az adott
tisztségre, funkcióra nem érkezett elégséges számú jelentkező.

4./ A választó közgyűlésen a jelöltek bemutatkozási lehetőséget kapnak meghatározott időtartamban, mely időtartamot a levezető elnök javaslatára a választó közgyűlés határozza meg. A jelölt távolléte esetén elfogadó nyilatkozat szükséges, ennek hiányában az illető jelölt nem indulhat a választáson, érvényét veszti a jelölése.

5./ A levezető elnöknek választási forgatókönyvet kell készítenie a választás lebonyolítására, valamint az ellenőrzési tevékenységéről a szavazás tisztaságának biztosítása érdekében. A forgatókönyvnek ki kell terjednie a Jelölő-, a Mandátumvizsgáló-, és a Szavazatszámláló Bizottság feladataira, különös tekintettel a Jelölő Bizottság tevékenységére.

6./ A választó közgyűlésről minden választásra jogosult tagot értesíteni kell, annak megtartását megelőzően legalább 8 nappal a napirendi pontok megjelölésével postai úton, e-mailen, hirdetmény
útján (www.mhzse.hu, illetve telefaxon keresztül írásban. Az értesítésnek tartalmaznia kell a határozatképtelenség esetén felmerülő újabb időpontot is, amely legkorábban a meghívóban szereplő időpont után 10 perccel lehet.

7./ A választó taggyűlésre/küldött(köz)gyűlésre elő kell készíteni a jelenléti ívet, a szavazó cédulákat, a szavazó ládát és - amennyiben szükséges - a szavazófülkét. Szükséges a taggyűlésre jelnyelvi tolmács, valamint tábla, projektor, vagy írásvetítő alkalmazása az eredmények kiírásához.

II.    A VÁLASZTÁS

8./ A választó közgyűlést megfelelő helyszínen kell megrendezni. A jelenléti ívet minden megjelent, szavazásra jogosultságát igazoló tagnak alá kell írnia, ennek lebonyolítása a Mandátumvizsgáló Bizottság feladata. Az a tiszteletbeli tag, aki egyben a MHZSE rendes tagja, élhet szavazati jogával.

9./ A választó közgyűlést a levezető elnök által előzetesen elkészített forgatókönyv szerint kell lebonyolítani.
Kötelező események:
? a leköszönő elnök rövid köszöntője,
? Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása (3 fő)
? a Mandátumvizsgáló Bizottság beszámolója a megjelentek létszámáról, és arról, hogy a taggyűlés határozatképes-e (a szavazásra jogosultak 50%-a+1 fő jelen van-e).
Amennyiben az utóbbi eset nem áll fenn, az előzetesen meghirdetett
időpontban újra össze kell hívni a közgyűlést. Ekkor már a megjelentek számától függetlenül határozatképes a közgyűlés.
A határozatképesség megállapítása után meg kell választani a
? jegyzőkönyv-vezetőt és a
? 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőket, nyílt szavazás útján.

10./ Minden, az Alapszabály 30. pontjában megjelölt tisztségviselő megválasztása titkos úton történik.

11./ Titkos szavazással történő választás esetén a szavazócédulák kitöltéséről és a szavazó ládába való bedobásának módjáról előzetesen tájékoztatni kell a tagságot.
(A jelölt neve melletti kocka megjelölése ? vagy ?érvényes. A jelölt nevének aláhúzásával érvénytelenné válik a szavazólap).
A szavazólapokat a Szavazatszámláló Bizottság adja ki aláírással és a
szervezet pecsétjével hitelesítve a jelenléti ív alapján, majd a szavazás végét követően az előzetesen lezárt láda tartalmát összesíteni kell. A tisztségek megszavazásának sorrendje:
? elnök,
.    alelnök,
? elnökségi tagok,
? ellenőrző bizottsági tagok,
? bizottságok elnökei és tagságai, ahol azt az Alapszabály előírja.

12./ Nyílt szavazással történő választásnál a levezető elnök a tisztségeket egyenként szavaztatja meg.

13./ A választási eljárás valamennyi tisztség, funkció választásánál két fordulós. Ha a szavazás eredménytelen, ismételt szavazást kell elrendelni. Ennek során azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta.
Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani, amennyiben ez szükséges a tisztségek, funkciók elosztásánál.
A szavazás eredményét minden egyes szavazást követően, a Szavazatszámláló Bizottság tájékoztatása alapján a levezető elnöknek
szabályszerűen kell közölni.

14./ A szabályszerű közlés feltételei: a leadott szavazatok száma, ebből az érvénytelen szavazatok száma, a jelöltekre jutó szavazatok száma illetőleg a győztes jelölt nevének pontos megjelölése, melyet az írásvetítőre, projektorra vagy táblára fel kell írni.

15./ Az elnökség tagjainak megszavazása esetén a legtöbb szavazattal kiesett 2 (két) személy póttagnak tekintendő, amennyiben a jelenlevők száma szerinti 50%+1 fő szavazatát megszerezték.

16./ A frissen megválasztott tisztségviselők ülést kötelesek tartani, melyet követően az - amennyiben azt az Alapszabály előírja - elosztott funkciókat illetően tájékoztatást kell adniuk a tagságnak.

17./ A frissen megválasztott elnöknek a levezető elnöktől át kell venni a munkát,majd a tisztségviselők személyének ismertetését követően szabályszerűen be kell zárnia a közgyűlést.

IV.A SZAVAZÁST KÖVETŐ FELADATOK

18./ A jegyzőkönyvvezető által az ülés végén készített gyors jegyzőkönyvet hitelesítve (jegyzőkönyvvezető, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő, 15 napon belül az elkészített jegyzőkönyv elkészített gépelt
3 példányhoz kell csatolni, melynek egy példányát az elnök útján a
központi irattárnak kell megküldeni (mellékelve a szavazás napján aláírással hitelesített, lezárt borítékban a leadott szavazó cédulákat), egy példányt a szervezet irattárában kell archiválni.


V. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelölt csak rendes tag lehet, aki érvényes tagsági igazolvánnyal
rendelkezik.
Megfelelő helyszín: amely alkalmas arra, hogy a várható létszámmal
megjelenő tagság kultúrált körülmények között tudja funkcióját ellátni. Adott esetben más helyszínt is lehet, mint amelyben az adott szervezet működik.
Titkos szavazás: a választó taggyűlésen a tagok mások által nem észlelhető módon, írásban, előre elkészített (lehetőleg színes) cédulára való bejegyzés útján adja le szavazatát a szavazóládába. Szavazófülke használata ebben az esetben ajánlatos.
Nyílt szavazás: a választó taggyűlésen a tagok nyíltan, kézfeltartással vagy színes cédula felmutatásával szavaznak egy adott jelölt mellett.
Számszerűsített (vagy egyszerű) többség: amikor a jelölt legalább egy
szavazattal megelőzi a többi jelöltet.

 
 
Szigeti Györgyné
elnök